W 2023 roku Gmina Górowo Iławeckie pozyskała z Funduszu Solidarnościowego środki na realizację opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Wartość dofinansowania: 6 168,96 zł

Całkowita wartość projektu:  6 168,96 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Program „Opieka Wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w opiece nad osobą niepełnosprawną. Łączny limit dla usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin na osobę przy czym w ramach zadania na terenie Gminy Górowo Iławeckie przewidziano 168 godzin dedykowane dla 2 osób. Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną mu w ramach Programu.

Grupą docelową, na rzecz której będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, będzie łącznie 2 opiekunów osób z niepełnosprawnościami, osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z terenu Gminy Górowo Iławeckie :

Osoba, której przyznana zostanie pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
  • karta zgłoszeniowa
  • ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

Usługi będą świadczone po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem, maksymalnie do końca grudnia 2023 r. 

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością spełnia podane powyżej kryteria powinna skontaktować się z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim:

Osobą do kontaktu jest Anna Kuzyk

Wszelkie informacje można też uzyskać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie, tel. 897611133.

Okres realizacji projektu: styczeń 2023 r. – grudzień 2023 r.

Świadczenie usług asystenta współfinansowane jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.