Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

Działając na podstawie art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Gmina Górowo Iławeckie/Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy naboru Partnera na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne)” – konkurs nr FERS.05.01- IZ.00-002/24

Podstawowe informacje o planowanym projekcie:

W ramach projektu będzie skalowany innowacyjny model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy /wzmacniania kapitału społecznego rodzin pn. „Wygrana rodzina”. Model ten oferuje zindywidualizowane, wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych wsparcie całej rodziny, a także jej poszczególnych członków. Dzięki takiemu podejściu, rodzina zostanie wyposażona w narzędzia, które przyczynią się, w pierwszej kolejności, do zmiany świadomościowej, a następnie wzmocnione zostaną kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze rodzin. Zaangażowanie do działań lokalnej społeczności spowoduje, że rodzina nie będzie samotna w procesie zmiany, najbliższe otoczenie będzie jej towarzyszyć w dążeniu do lepszego wypełniania swoich funkcji i motywować do pracy, która ma prowadzić do poprawy jej sytuacji życiowej. W trakcie całej współpracy z rodzinami realizowana będzie praca środowiskowo-rodzinna.

Model „Wygrana rodzina” zakłada realizację instrumentów wsparcia obejmujących:

 • diagnozę rodzin;
 • pakiet podstawowy;
 • pakiet rozszerzony;
 • animację samopomocy sąsiedzkiej (praca środowiskowo-rodzinna).

Szczegółowy opis Modelu oraz Regulamin konkursu, a także pozostałe załączniki dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-2/

Planowany okres realizacji projektu: od 24 do 36 miesięcy.

Partnerem wiodącym / Wnioskodawcą będzie: Gmina Górowo Iławeckie/Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Górowo Iławeckie.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany będzie do odbiorców innowacyjnego rozwiązania, jakim jest model „Wygrana rodzina” – co najmniej 15 rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy: dzieci, rodzice, dziadkowie, osoby zamieszkujące wspólnie z rodziną, itp. Pojęcie biedy należy rozumieć jako występowanie następujących okoliczności:

 • zamieszkiwanie na terytorium zdegradowanym społecznie i fizycznie oraz
 • korzystanie z pomocy społecznej lub
 • borykanie się z różnymi problemami społecznymi, np. nieaktywność na rynku pracy, problemy opiekuńczo wychowawcze, bezradność życiowa, uzależnienia, przemoc.

 

 

Cel partnerstwa:

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu skalowanie modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin „Wygrana rodzina”, aby zwiększyć zasięg jego wykorzystania i rozwiązywać problem międzypokoleniowej transmisji ubóstwa poprzez zastosowanie innowacji społecznej pn. „Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy KOKON”.

Celem modelu jest zmniejszenie zjawiska transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego, kompleksowego programu pomocy wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną na dzieci i młodzież, w jej najbliższym sąsiedztwie. Jest on przeznaczony do wykorzystania na terytoriach zdegradowanych społecznie i fizycznie, na terenach których występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk i stan ten „przenosi się” na następne pokolenia.

 

Wybrany Partner (Partnerzy) będzie odpowiedzialny (będą odpowiedzialni) za:

 • współrealizację diagnozy rodzin w trakcie realizacji Modelu (diagnoza w działaniu – pogłębianie i uzupełnianie diagnozy rodziny i środowiska) i/lub
 • współrealizację działań zawartych w pakiecie podstawowym i/lub
 • współrealizację działań zawartych w pakiecie rozszerzonym i/lub
 • współrealizację działań w ramach animacji samopomocy sąsiedzkiej (pracy środowiskowo-rodzinnej).

Szczegóły realizacji działań w projekcie zostaną ustalone z wybranym Partnerem (wybranymi Partnerami) na etapie przygotowywania projektu.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.03.2025 do 28.02.2027 (24 miesiące). Termin może ulec wydłużeniu do maksymalnie 36 miesięcy.

Szczegółowy zakres projektu będzie zgodny z wymaganiami określonymi w:

 • regulaminie konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”
 • konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 – w tym z aktami prawnymi i dokumentami wskazanymi w części I.2 Regulaminu pn. „Podstawy prawne”,
 • przepisach prawa krajowego.

Kryteria formalne (ocena: spełnia/nie spełnia):

 1. Kandydat na Partnera jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem wskazanym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która/-y posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.
 2. Kandydat na Partnera nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych1[1] (dofinansowanie oznacza finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, lub ze środków funduszy celowych, o ile tak stanowi umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o dofinansowaniu projektu).
 3. Kandydat na Partnera wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe odpowiednie do celu partnerstwa i będzie uczestniczył w przygotowaniu wspólnego projektu.

Wymagania dotyczące oferty:

 1. Złożenie zgłoszenia – kompletnie wypełnionego i podpisanego we wszystkich wymaganych miejscach – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 (skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany elektronicznie), w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronie https://cus-gorowoilaweckie.pl/ oraz na stronie https://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/
 2. Złożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla podmiotu, statutu oraz skanu dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie podmiotu.
 3. Złożenie pełnomocnictwa (pełnomocnictw) osoby (osób) do reprezentowania podmiotu (jeżeli dotyczy).

Kryteria merytoryczne oceny (maksymalnie 40 punktów):

 1. Instrumenty wsparcia proponowane do realizacji spośród: diagnozy rodzin oraz działań: z pakietu podstawowego, pakietu rozszerzonego i animacji samopomocy sąsiedzkiej – opis rodzaju oraz zakresu wsparcia wynikający z Modelu „Wygrana rodzina”, które chciałby w projekcie realizować kandydat na Partnera (maksymalnie 20 punktów).
 2. Kwalifikacje i kompetencje osób, które będą realizowały ww. instrumenty wsparcia – wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, doświadczenie w realizowaniu wsparcia itp. (maksymalnie 10 punktów).
 3. Doświadczenie w realizacji projektów dla grup docelowych szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym z powodu doświadczania wielu przesłanek wykluczenia społecznego (maksymalnie 10 punktów).

Termin i miejsce składania ofert:

Zgłoszenie z propozycją współpracy powinno zostać dostarczone w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych elektronicznie na adres: sekretariat@cus-gorowoilaweckie.pl, w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. 27 marca 2024 r. do 17 kwietnia 2024 r. do godziny 23:59.

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na Partnera może złożyć w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze wyłącznie jedną ofertę.
 2. Gmina Górowo Iławeckie/Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim zastrzega sobie prawo do:
 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
 • zmian w treści ogłoszenia o otwartym naborze, przy czym każdorazowa zmiana publikowana będzie na stronie https://cus-gorowoilaweckie.pl/ oraz na stronie https://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/.
 • wyboru więcej niż 1 Partnera projektu i nie więcej niż 3 Partnerów,
 • zawarcia umowy partnerskiej z wybranym Partnerem (wybranymi Partnerami), a w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerskiej z wybranym Partnerem (wybranymi Partnerami) zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 1. Gmina Górowo Iławeckie/Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko oferty spełniające kryteria formalne.
 4. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub inną osobę upoważnioną (inne osoby upoważnione) przez kandydata na Partnera zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie Gminy Górowo Iławeckie/Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim: https://cus-gorowoilaweckie.pl/ oraz na stronie https://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/.
 6. Od wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
 2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

 

 

Partnerem projektu nie może być podmiot, który podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności na podstawie:

 1. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 2. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP;
 3. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 4. 5l Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku z późn. zm. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Załączniki

Partnerem projektu nie może być podmiot, który podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności na podstawie:

 1. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 2. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP;
 3. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 4. 5l Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku z późn. zm. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.