Informujemy, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny udzieliło wsparcia finansowego na realizację programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Tym razem wsparcie dotyczy realizacji Modułu I, którego celem  jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. 

 

To kolejna usługa społeczna, która będzie realizowana w Bociana Gmina Górowo Iławeckie. Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Sposób udzielania pomocy w ramach Modułu I programu wygląda w taki sam sposób jak przy realizacji usług opiekuńczych, przy zastosowaniu procedur przyznania świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji o przyznaniu usług sąsiedzkich).

Minimalne wymogi wobec osoby realizującej usługi sąsiedzkie przedstawiają się następująco:

  • jest osobą pełnoletnią;
  • nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
  • zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
  • została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie na uruchomienie 5 środowisk pomocy sąsiedzkiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 7610775 lub osobiście w CUS w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 11, pokój nr 5 (parter)