pastedGraphic.png

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła wżycie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2014 r., poz. 1863) ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny.

 Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Przy składaniu wniosku niezbędne są PESELE wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta.

Interaktywna mapa miejsc, w których obowiązują ulgi, jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są one oznaczone znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: 
    1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego 
      • w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
  1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Wykaz zniżek oferowanych w ramach Karty Dużej Rodziny/Partnerzy KDR

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny