ZARZĄDZENIE NR WG.0050.5.2022

WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu 

„Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na lata 20222027

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), Uchwały nr XL/342/14 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Górowo Iławeckie (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 2348) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) 

– zarządzam, co następuje: 

§ 1.

  1. Ogłasza się dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na lata 20222027.
  2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie na temat Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na lata 20222027, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  3. Ustala się termin określonych w ust. 1 konsultacji od 27 stycznia 2022 r. do 10 lutego 2022 r.
  4. Konsultacje społeczne będą w formie zbierania pisemnych opinii lub uwag, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
  5. Pełna treść projektu „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na lata 20222027” oraz wzór formularza konsultacyjnego dostępne będą od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. 27 stycznia 2022r., na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy (http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/ w zakładce Konsultacje społeczne), na stronie CUS Górowo Iławeckie (https://cus-gorowoilaweckie.pl/strategie-programy-i-projekty/).
  6. Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można dostarczać:
  1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cus-gorowoilaweckie.pl (skan podpisanego formularza, w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”),
  2. drogą korespondencyjną na adres: Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na lata 20222027”, decyduje data wpływu),
  1. Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 10 lutego 2022 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym nie będą rozpatrywane.
  2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim Pani Anna Kuzyk.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Formularz uwag do dokumentu