Plakat z kwotą dofinansowania ze środków budżetu państwa na projekt cyfrowy senior

Gmina Górowo Iławeckie pozyskała dotację ze środków Ministra Cyfryzacji, na
realizację zadania realizowanego w ramach konkursu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.
Całkowita wartość projektu wg podpisanej umowy o dofinansowanie to 19 800,00 zł, z czego środki z budżetu państwa wynoszą 19 800,00 zł.
Celem zadania jest doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu poziomu
kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów.
Zadanie przewiduje zakup nowego sprzętu, tj. tabletów. Głównym celem projektu jest
podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie
i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów.
Realizatorem zadania jest Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim.

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji.”