Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 w Gminie Górowo Iławeckie” – link do programu poniżej

Uchwała Rady Gminy  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Górowo Iławeckie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – link do Uchwały