W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia które opublikowane zostało 16.08.2022.

Informujemy, że na terenie Gminy Górowo Iławeckie obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje:

Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, przy ul. Tadeusza Kościuszki 11.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą od dnia 19.08.2022 r. od godz. 12:00.

Druk wniosku w wersji papierowej dostępne w siedzibie Centrum, natomiast wersja elektroniczna stronie internetowej pod adresem

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Do każdego wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną naszego Centrum, którą znajdą Państwo pod poniższym linkiem.
https://cus-gorowoilaweckie.pl/wp-content/uploads/2022/08/KLAUZULA-INFORMACYJNA-dodatek-weglowy.pdf

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK WĘGLOWY?

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe. Co ważne – wniosek o dodatek węglowy powinna złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy spełnionesą łącznie dwa warunki:
> głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85%
węgla kamiennego)

> główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szczegółowe informacje edotyczące dodatku znajdą Państwo na
stronie https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy