W 2023 roku Gmina Górowo Iławeckie pozyskała z Funduszu Solidarnościowego środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego celem jest wprowadzenie usługi asystenta dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka, w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wartość dofinansowania: 134 707,32

Całkowita wartość projektu: 134 707,32

Podstawowe informacje o projekcie:

Wsparcie otrzymane w ramach Programu zostanie wykorzystane na świadczenie usług asystenta osobistego dla łącznie 6 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 1 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (840 godzin w skali roku)
 • 5 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (po 720 godzin w skali roku dla każdej z osób)

Osoba, której przyznana zostanie pomoc w postaci usługi asystenta osobistego nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności na pomocy w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, rodzina, wydarzenia kulturalne);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa
 • ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

Usługi będą świadczone po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem, maksymalnie do końca grudnia 2023 r. 

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością spełnia podane powyżej kryteria powinna skontaktować się z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim:

Osobą do kontaktu jest Anna Kuzyk

Wszelkie informacje można też uzyskać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie, tel. 897611133.

Okres realizacji projektu: styczeń 2023 r. – grudzień 2023 r.

Świadczenie usług asystenta współfinansowane jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.