Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gmina Górowo Iławeckie, poprzez Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, uruchamia Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Górowo Iławeckie otrzymała:

– wartość dofinansowania: 277 824,54 zł

– całkowita wartość: 277 824,54 zł

Programem w roku 2024 r., zgodnie ze złożonym wnioskiem, objętych zostanie 10 osób,
 w tym:

 • 4 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 6 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 

ADRESACI PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu. 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa wyżej, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu. 

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem doświadczenia lub wykształcenia asystenta

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu,
 2. członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, małżonek, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym, zięć, synowa, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem);
 3. opiekunowie prawni.

Pomoc przyznawana w postaci asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jest BEZPŁATNA.

 

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz Regulaminu realizacji programu.

Szczegóły dotyczące programu znaleźć można na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf