Od października 2021 roku, rozpoczęliśmy realizację  projekt „Rodzina w Centrum! -Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie” który realizujemy w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu.  

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 105 osób z 20 wielodzietnych i wieloproblemowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie, w tym 55 K i 50 M (2 osób
z niepełnosprawnościami) w terminie 01.10.2021- 30.06.2023.

Projekt ma za zadanie opracowanie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społeczny
z gminy GI oraz zwiększenie trwałości działań podejmowanych na rzecz grupy docelowej przez
to środowisko. 

W ramach projektu przewiduje się organizację warsztatów, indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, w tym terapeutycznego, zajęć na świetlicy typu socjoterapeutycznej, indywidualnej pracy z dziećmi w zakresie spędzania czasu wolnego, ale też integracji ze środowiskiem lokalnym pod opieką przez specjalistów  tj: psychologów oraz animatorów/instruktorów zajmujących się organizacją cykli edukacyjnych.

Działania projektowe są ukierunkowane na całościową opiekę nad rodzinami niewydolnymi wychowawczo i społecznie, które są zagrożone odebraniem dzieci i umieszczeniem ich w pieczy zastępczej poprzez zwiększenie kompetencji wychowawczych osób dorosłych, ale też prewencję dysfunkcji oraz zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, budowanie wiary we własne możliwości, poprawę samooceny oraz wyposażenie ich w umiejętności i postawy umożliwiające samodzielne radzenie sobie z wyzwaniami 

w przyszłym życiu społecznym i zawodowym. Ważnym elementem projektu będzie popularyzacja i wdrożenie wolontariatu sąsiedzkiego na terenie gminy GI, który zapewni  trwałość procesu integracji społecznej.

Planowane działania: 

– doradztwo dla dorosłych uczestników projektu, w tym: psychologiczne, terapeutyczne, prawne
i pedagogiczne 

– warsztaty psychologiczne dla dorosłych.

– zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 

– zajęcia „Twórcze Klimaty”: taneczne, sportowe, plastyczne, muzyczne, dietetyczne 

– terapia rodzin poprzez KGR

– edukacyjne wycieczki rodzinne 

Rekrutacja do I edycji projektu rozpoczęła się w dniu 23 grudnia 2021 i potrwa do 31.01.2022 roku.

Szczegółowe informacje o zasada rekrutacji zajdą Państwo w regulaminie. 

 

Koordynatorka projektu: Anna Maria Nadgrabska, a.nadgrabska@eswip.pl, tel. 510 903 547.