Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej po raz kolejny udzieliło wsparcia finansowego na realizację programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

 • Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy,
 • Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, poprzez otrzymanie i obsługę systemu dla opasek bezpieczeństwa.

Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim zaprasza mieszkańców naszej Gminy w wieku 65+ do udziału w programie osłonowym „Korpus Wsparcia Seniorów – mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie ” .Program realizowany jest w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

Program zakłada realizację MODUŁU I – CODZIENNA POMOC OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

poprzez:

 1. Wsparcie społeczne
  • uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
 2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:
  • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
 3. Wsparcie psychologiczne:
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
  • w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia centrum usług społecznych
 4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
  • pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
  • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,
  • dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
  • zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
  • wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.
  • pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
  • pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.
 •  

Jesteś Seniorem w wieku 65 + prowadzącym samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkasz z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić Ci wystarczającego wsparcia?

ZADZWOŃ!

Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim

Poniedziałek – piątek 7:30 – 13.:00

telefon: 89 761 07 78 , 89 761 07 75

Więcej informacji: wspierajseniora.pl