Gmina Górowo Iławeckie otrzymała pomoc finansową sfinansowaną ze środków budżetu
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji celowej w wys. 6.000zł na
zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom
poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 8 grudnia 2021r.